Aankopen en beheer

... in 2013

Dankzij uw steun konden in 2013 terug een aantal mooie aankopen worden gerealiseerd. De ambitie om in de Scheldevallei een groot landschappelijk, attractief en natuurrijk gebied uit te bouwen, komt terug een stukje dichterbij. We geven u graag een overzicht mee. De kaartjes tonen de belangrijkste aankopen aan (rood ingekleurd, de groen ingekleurde percelen zijn reeds in beheer van Natuurpunt Bovenschelde).

Steeds meer mensen kiezen ervoor om een goed doel op te nemen in hun testament en steunen via een schenking een maatschappelijk relevant project. Ook Natuurpunt Boven-Schelde kreeg in 2013 op grondgebied Semmerzake een eerste schenking.

Het betreft een akkerperceel van ongeveer 0,3 ha dat aansluit op reeds verworven percelen (zie kaartje links). Het perceel zat nog onder pacht, maar Natuurpunt kon met de betrokken landbouwer een overeenkomst sluiten voor het afkopen van de pacht. Natuurpunt is de milde schenker heel erkentelijk. Het akkerbeheer van het perceel zal worden voortgezet, maar uiteraard met een natuurgericht doel. Meer bepaald werd in het voorjaar reeds een graan- en kruidenmengeling ingezaaid. Het perceel zal tot volgende voorjaar niet bewerkt worden. Dergelijke “gorzenakkers” kunnen een belangrijke hulp zijn bij de instandhouding van zwaar bedreigde akkervogels die in intensief bewerkte landbouwmilieus geen plaats meer vinden. Tevens zal de bestaande houtwal rond het perceel worden vervolledigd.

 

In Zevergem/Zwijnaarde kon een compromis worden getekend voor de aankoop van een populierenbos en een stuk weiland in de buurt van het Doornhammeke. Het bos zal eind 2014 worden gekapt en heraangeplant met streekeigen bomen en struiken. Het weiland zal door een lokale landbouwer in kader van de natuurdoelstellingen beheerd worden.

 

 

 

   

 

Ook op grondgebied Merelbeke kon de reservaatsoppervlakte aanzienlijk worden vergroot. Hier kon Natuurpunt ongeveer 3 ha bos aankopen. Het betreft recent (2006) aangeplant bos met een grote variatie inheemse bomen en struiken. Het bos staat in het winterhalfjaar bijna volledig onder water. Tal van vogels gaande van eenden tot vinkachtigen vinden in het bos een foerageerplek. Waar het licht door de boomkruinen valt, staan nog mooie zeggevegetaties. Op de linkse foto kan je zien dat de reservaatsuitbouw in het noorden van de Scheldevallei, op grondgebied Merelbeke mooi vorm krijgt.

 

 

  

Kers op de taart van de aankopen was echter een aankoop van 4 ha weidepercelen in de Reymere. Deze percelen sluiten aan bij de Sint-Elooisput. De Reymere zijn een belangrijk broedgebied voor weidevogels en zijn veruit het belangrijkste overwinteringsgebied van watervogels in onze regio.

Ook een belangrijk sluitstuk voor het beheer rond de Schelderodeput kon in hetzelfde dossier worden aangekocht (perceel 933). Intussen werd een nieuwe afsluiting geplaatst rond een groot begrazingsblok aan de Schelderodeput. In het najaar zullen de Exmoor pony's hier ingezet worden bij het beheer van deze moeraszone.

 

 

 

Wij blijven verder ijveren voor het behoud en herwaardering van landschap en natuur in eigen regio. Wij hopen u volgend jaar terug te kunnen verblijden met nieuws over nieuwe uitbreidingen. Uw steun zal daarbij broodnodig zijn. Wij hopen dan ook in de toekomst op uw steun te kunnen blijven rekenen.

Stand van zaken tot en met 2013

In 2012 en in het eerste kwartaal van 2013 kon Natuurpunt dank zij uw steun terug een aantal mooie aankopen realiseren.

In Semmerzake kon Natuurpunt met  2 aankoopdossiers ongeveer 1,5 ha bos verwerven. Het betreft in beide gevallen kaprijp populierenbos. Natuurpunt zal deze bossen in het najaar van 2013 of 2014 kappen en heraanplanten met een gevarieerd en streekeigen soortenbestand. Aldus wordt de landschapswaarde en ook de ecologische waarde van deze percelen aanzienlijk vergroot.

Daarnaast kon in Semmerzake een weideperceel van een 0,5 ha, aansluitend bij bestaande reservaatspercelen, worden aangekocht. Voor het beheer van het perceel (maai- en graasbeheer) werkt Natuurpunt samen met een lokale landbouwer. Dit beheer is uiteraard afgestemd op de natuurbehoudsdoelstellingen.

In Zevergem en Zwijnaarde kon Natuurpunt het sluitstuk van de buitenbocht van de Spanjaardmeersen aankopen. Het betreft een door knotwilgen omzoomde natte meers. Natuurpunt beheert hier voortaan een mooi aaneengesloten meersenblok. Recentelijk werden hier houtkanten aangeplant om de natuurrijkdom te verhogen. Op het nieuw aangekochte perceel broedt naast Steenuil ook Gekraagde roodstaart, een voor onze contreien zeldzame verschijning.

Ook op grondgebied Melsen kon de reservaatsoppervlakte worden vergroot. Hier kon Natuurpunt ongeveer 2 ha bos aankopen. Het betreft enerzijds 1,5 ha spontaan ontwikkeld wilgenbos met een flink aandeel staand, dood hout en 0,5 ha met spontane bosontwikkeling. Het zijn beiden mooie pareltjes natuur. In het wilgenbos werden recentelijk al 4 soorten spechten waargenomen. Het bewijst nogmaals de waarde van dood hout in onze bossen.

En wij blijven ijveren voor meer natuur in onze streek. Recentelijk konden we weer een aantal compromissen ondertekenen voor nieuwe uitbreidingen. Voor het realiseren van deze aankopen zullen wij uw steun broodnodig hebben. Het betreft in totaal reeds 5 ha waardevol meersengebied en 3,5 ha bos. Het zijn echte sleutelstukken voor onze reservaatsuitbreiding en we zijn dan ook bijzonder trots op deze nieuwe ontwikkeling.

Wij hopen binnenkort deze aankopen met uw steun te kunnen afronden en beloven u hierover volgend jaar uitgebreid te berichten.

 

Voor meer info over ons beheerteam en de komende beheerwerkdagen van de gebieden verwijzen we u graag door naar webpagina van de beheerwerkgroep: klik hier