Zaterdag 8 april - Beheerwerkdag in Zevergem - De Spanjaard 

Komende zaterdag staan er weer beheerwerken geland. Ditmaal gaan we het raster herstellen langs de Blijpoelstraat te Zevergem (Natuurgebied De Spanjaard). 
We werken van 9u30 tem 16u00. Ook al kom je maar enkele uurtjes, je bent van harte welkom, want het gezegde veel handen maken licht werk is uiteraard van toepassing. 
Drank en broodjes worden voorzien.  
 
Noteer alvast het volgende in uw agenda: 
 
Komende beheerwerkdagen (opgelet niet op tweede zaterdag van de maand) :
Zaterdag 6 mei in Schelderode
Zaterdag 20 mei in Zevergem
Zaterdag 10 juni geen beheerwerkdag
 
Info: Michael Bekaert - gsm 0497 430 179

Beheer

Natuurpunt streeft naar meer en betere natuur voor iedereen. Meer natuur is vaak een kwestie van enerzijds opportuniteiten (waar worden interessante stukken te koop aangeboden?) en anderzijds geld (zit er genoeg in de afdelingskas om de restfinanciering te dragen?). Betere natuur is vooral een kwestie van beheer. Een ganse ploeg vrijwilligers, ondersteund door een professioneel team, verzet in de vallei van de Boven-Schelde elk jaar bergen werk om de beoogde natuurdoelen te bereiken. Geen gemakkelijke taak en meestal een werk van lange adem maar beetje bij beetje lijken de inspanningen vruchten af te werpen.

Om een goed ecologisch beheer te kunnen voeren, is een goed beheerplan, gebaseerd op een grondige ecologische kennis, vereist. En dat plan wordt vooral gestuurd door de potenties van een gebied. Niet alles kan overal: een woestijn zal je niet gauw omzetten naar een diepzee en het is onbegonnen werk om de Himalaya’s te beheren tot het een schitterend heidegebied wordt. Misschien een beetje zwart-wit, maar daar komt het in essentie wel op neer. Ook bij ons kan niet van elke graasweide een dotterbloemhooiland worden gemaakt of heeft het weinig zin om een eiken-beukenbos aan te planten in waterzieke valleigebieden. Goed inschatten van potenties is van essentieel belang. Bovendien moet een beheerplan kunnen terugvallen op een degelijke basisinventarisatie: welke planten groeien er, welke broedvogels zitten er in het gebied, komen er vleermuizen voor, hoe zit het met de dag- en nachtvlinders en wat met reptielen en amfibieën? Hoe meer taxonomische groepen worden bestudeerd, hoe beter de planners met die kennis rekening kunnen houden. Stel je voor dat een poel zou worden aangelegd op een plek waar zeldzame orchissen groeien. Of dat Kwartelkoningen vroegtijdig zouden worden uitgemaaid omdat de beheerder niet weet dat die soort zijn broedcyclus pas in de tweede helft van augustus voltooit. Een grondige inventarisatie en een degelijke ecologische kennis zijn een absolute must. Net daarom moeten natuurstudie en natuurbeheer een twee-eenheid zijn, Peppi en Kokki, yin en yang, friet en mayonaise.

Ook de terreinen van Natuur.Boven-Schelde krijgen zo’n ecologisch beheer. Door gericht maaien werden armsoortige raaigrasweides in de Scheldemeersen omgezet naar kleurrijke hooilanden met een fraai bloeiaspect van Echte koekoeksbloem, Veldzuring, Pinksterbloem en Veldlathyrus. Populierplantages in De Putten werden gekapt en evolueerden naar een gevarieerd moerasmozaïek met Porseleinhoen, Waterral, Blauwborst en Dwergmuis. In de Muntereyebossen werden in weides met een lage botanische waarde poelen aangelegd die snel werden gekoloniseerd door Kleine watersalamander, Alpenwatersalamander en Kamsalamander. Of hoe gericht beheer leidt tot meer en betere natuur voor iedereen.

De grote beheerwerken worden uitgevoerd door de professionele terreinploegen, maar ook landbouwers worden steeds vaker (met succes) ingezet. Maar voor heel wat kleine klussen rekenen we op vrijwilligers. Wilgen knotten, weides uitspannen, struikopslag uit moerasvlakte halen, boompjes planten, zwerfvuil opruimen, verlande poel aanpakken …: you name, we do it!

Lijkt dit wat voor jou, neem dan zeker contact op met Koen De Witte (koendewitteg@gmail.com), de trekkende kracht van onze beheerwerkgroep. Hij vindt zeker een taak die jou op het lijf gegoten is. Zweten voor meer en betere natuur: ’t is eens iets anders.

U bevindt zich hier: