Beleid

Natuurpunt Boven-Schelde is betrokken bij overleg en advies aangaande beleid voor natuur, milieu en landschap.

Gemeentelijke milieuraden

We zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke milieuraden (ook wel MINA-raden genoemd) van De Pinte, Gavere, Melle en Merelbeke. De milieuraad beoogt de verbetering van het milieu, het behoud en het herstel  van de natuur en het landschap in de gemeente. De milieuraad is ook bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan er op eigen initiatief initiatieven ontplooien.

Bekkenraad Boven-Schelde Logo Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Natuurpunt Boven-Schelde is voor de sector natuur in het kader van het integraal waterbeleid vertegenwoordigd in de bekkenraad van het bekkenstroomgebied van de Boven-Schelde . Het gaat daarbij voor Natuurpunt vooral om ook natuurgericht kwaliteit en kwantiteitsbeheer van grond- en oppervlaktewater en het bereiken van een goede ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Meer info over het Boven-Scheldebekken vind je hier, en over het bekkenbeheerplan hier.

Instandhoudingsdoelen voor Habitatrichtlijngebieden: Makegemse bossen

Logo Natura2000

Voor het Natura 2000 netwerk  ontwikkelt het Vlaamse gewest doelen en maatregelen die het duurzame behoud en beheer van de op Europees niveau  belangrijke natuur (leefgebieden en soorten) op het oog heeft. In ons afdelingsgebied zijn de Makegemse bossen als onderdeel van  de speciale beschermingszone Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen van communautair belang. Dergelijke bossen verdienen de grootste aandacht voor duurzame instandhouding van ondermeer de Kamsalamander. Natuurpunt Boven-Schelde heeft een vertegenwoordiging in het Boven Lokaal Overleg (BOLOV) voor de instandhoudingsdoelen.  Hier vind je een stand van zaken.

 

Gemeentelijke Commissies  ruimtelijke ordening (GECORO)

Natuurpunt Boven-Schelde heeft voor het behartigen en opvolgen van de belangen van natuur en landschap  rechtstreeks of onrechtstreeks, bijvoorbeeld via de milieuraad, een vertegenwoordiging in de GECORO van de gemeenten in het afdelingsgebied. Het gaat in de GECORO in het bijzonder over de ruimtelijke planning voor het grondgebied van een gemeente: het gemeentelijk ruimtelijk  structuurplan, dat naast de ruimtelijke plannen van hogere orde op Vlaams of provinciaal niveau mee de basis legt voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen op het grondgebied van de gemeente.

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Regionaal Landschap Schelde-Durme

Logo Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Logo Regionaal Landschap Schelde-Durme

De gemeente Gavere behoort tot het  door de Vlaamse overheid erkende Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, en Melle tot het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Regionale Landschappen werken op basis van het Natuurdecreet aan draagvlakverbreding voor natuur. De afdeling Boven-Schelde heeft een stemgerechtigde afgevaardigde in het bestuur van het Regionaal Landschap.

 

Inrichtingsprojecten Scheldemeersen

Logo VLM

 

Met het natuurinrichtingsproject Merelbeekse Scheldemeersen en het landinrichtingsproject Gaverse Scheldemeersen wil de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het open graslandlandschap van de Merelbeekse en de Gaverse Scheldemeersen behouden en, waar nodig, de natuur kansen geven om te herstellen of verder te ontwikkelen. Belangrijke maatregelen zijn de aanleg van poelen, de ruiming en ecologische inrichting van de Melsenbeek en de Sint–Elooisput voor Merelbeke, en de herwaardering van het Sint-Christianapark, het aanleggen van een vistrap tussen de Moergracht en de Kriephoek, de inrichting van de Warande, en de ecologische inrichting van de Moergracht, Grotenbroek en de Coupure in Gavere. Ook cultuurhistorie en zachte recreatie komen aan bod. Natuurpunt Boven-Schelde is vertegenwoordigd in de  projectuitvoeringscommissie.

Wildbeheereenheid  Land van Rhode

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Het werkingsgebied omvat meerdere jachtterreinen waarop de WBE en haar leden een planmatig wildbeheer ontwikkelen. Daarvoor moet de WBE samenwerken met andere belanghebbende partijen: landbouw, natuurbehoud en recreatie.

U bevindt zich hier: